mn

2018 оны 3-р сарын 14-16-ны өдрүүдэд Уганда улсын Кампалад “Дэлхийн худалдааны төвийг бэхжүүлэх, аюулгүй байдлыг хангахын тулд AEO-ийн харилцан хүлээн зөвшөөрөх явдлыг хөхүүлэн дэмжих” сэдэвт сэдвээр зохион байгуулагдлаа. Гааль,Гаалийн зуучлал, Бизнесийн нийгэмлэг, дээд түвшний эрдэмтэн, мэргэжилтнүүдийн олон улсын экспертүүдээс бүрдсэн 1100 оролцогчид, өөрсдийн туршлагаа хуваалцаж, AEO болон улс орон хоорондоо MRA-ийн талаар сайн туршлагуудаа сурталчлах, анхаарах асуудалаа Олон улсын мэргэжилтнүүдтэй хамтран шийдэх гарцуудыг шийдлээ.Оролцогчид өнөөдрийн тулгамдсан асуудлууд, үндэсний хэмжээнд, бүс нутгийн болон Дэлхийн түвшний түвшинд гарч ирэх боломжууд, түүнчлэн хамтарсан хүчин чармайлтаа цаашид улам бүр бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах талаар санал бодлоо 2 өдрийн турш чөлөөтэй илэрхийллээ.

Leave a Reply